×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

امروز : دوشنبه, ۱۴ اسفند , ۱۴۰۲  .::.   برابر با : Monday, 4 March , 2024  .::.  اخبار منتشر شده : 0 خبر
کاهش ۴۰ درصدی تجارت ایران و افغانستان

به گزارش توس اکو و به نقل از مرکز پژوهش های اتاق ایران بـر مبنـای آمارهـای ایـن اتـاق در حـال حاضـر میـزان واردات از ایـران بـه یـک میلیـارد و دویسـت میلیـون دلار و صـادرات بـه آن کشـور بـه بیسـت میلیـون دلار رسـیده اسـت. خـروج نیروهـای بین المللـی از افغانسـتان و خشـکیدن کمک هــای بینالمللــی بــه ایــن کشــور کــه حــدود ۵۰ درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی آن را تشــکیل مــی داد بــه سـقوط آزاد اقتصـاد ایـن کشـور منجـر شـده اسـت.
واردات افغانســتان در ســال های گذشــته حــدود ۱۱ میلیــارد دلار بــود، امــا در یــک ســالی کــه از بــه قــدرت رسـیدن طالبـان می گـذرد بـه کمتـر از ۵ میلیـارد دلار کاهـش یافتـه اسـت. برخـی فعـالان کسـب وکار در افغانسـتان، تحریم هـای آمریـکا علیـه شـبکه بانکـی افغانسـتان و ایجـاد آشـفتگی در آن را یکـی از دلایـل کاهـش تجـارت بـا ایــران دانســته اند.
سـقوط صـادرات بـه افغانسـتان کـه در دو دهـه اخیـر کـه همـواره یکـی از مهمتریـن شـرکای صادراتـی ایـران بـوده، هشـداردهنده اسـت. احتمـاال صـادرات ایـران بـه ایـن کشـور همچنـان رو بـه کاهـش خواهـد بـود، زیـرا رونـق مصنوعـی و حاصـل از کمک هـا و حضـور نیروهـای خارجـی در ایـن کشـور کـه در ۲۰ سـال گذشـته همـواره وجـود داشــت، احتمــاال تــا آینــدهای قابل پیشبینــی تکــرار نخواهــد شــد.
زوال اقتصــادی افغانســتان احتمــاال ســال ها بــه طــول می انجامــد و بــازار ایــن کشــور کوچــک و کوچک تــر خواهــد شــد. ایــران نیــاز بــه بازارهــای جایگزیــن در محیــط منطقــه ای و بین المللــی دارد.

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.